dorp 发表于 2008-7-10 20:04:32

探究傳教士時代台州羅馬字圣經中是否存在尖音

傳教士時代台州羅馬字圣經中是否存在尖音?

關于這個問題的回答,我曾一度認為是存在的, 因為依照羅馬字圣經里拼寫, 顯然存在著 c’ih/ts’ih 兩類拼寫. ts’ih為尖音, c’ih為舌面, 也算是顯而易見的事實吧.
最近重新統計了一下羅馬字圣經中已確定漢字的拼寫, 發現當初的想當然存在著問題. 之前翻譯<TS’IANG SI KYI>Ts.2(《創世紀》之2)時就曾提出這種類似尖音拼讀, 是否祇是傳教士的一種習慣性寫法, 限于認知水平, 并未深究. 現在重新來看, 可能當時的這種論斷也是有一定道理的.
以下羅列台州羅馬字中的部分單字音, 以作比對.
三列分別為[羅馬字], [例字]和[中古聲母].
1)舌面
coh祝章 cong眾章 cong種章 cong中知 cü珠章 cü株知 cün轉知 c'ih出昌 c'ih赤昌 c'ong充昌 djôh著澄 djong蟲澄 djü住澄 jü樹禪 jü隨邪 jün全從

2)舌尖
dziang丈澄 tsiao照章 tsih隻章 tsing珍知 tsing睛精 tsiu咒章 ts’i妻清 ts'ih切清 ts'ih七清 ts'ing青清 ts’ing親清 ts’ing稱昌 zia斜邪 ziang象邪 zih食船 zin善禪 zin前從 zin然日 zing成禪 ziu就從 si世書 siang相心 siang想心 siang傷書 sih識書 sih設書 sing聲書 sing辛心 siu獸書 siu守書

由上可以看出舌面聲母dj/c/c’/j基本祇與撮口(圓唇元音)相拼, 所謂djong之類實際存有撮口介音, 雖然舌面存在 c’ih赤/出 這樣的拼寫, 但實際中這兩字也存在c’oh的拼讀, 此處寫作c’ih可能是一種折中的兌現. 而舌尖聲母dz/ts/ts’/z/s則無一例外與齊齒相拼. 疑似尖音的拼寫並非工整對應中古的精組聲母, 也就是說這疑似被證實為偽尖音.
當然也不一定說當時台州就一定沒有尖音, 畢竟現代仍舊有尖音殘留的痕跡, 北部台州如仙居三門一帶都還保留了尖音. 如果當時確切存在尖音, 也可以判定為一種矯枉過正的發音了, 因為精組以外的聲母也已經混進了尖音發聲組, 為以後的合併直接鋪設了道路.

以上所舉例字在台州羅馬字圣經的出處(不完全羅列):
<TS’IANG SI KYI>Ts.1
1)ziu就/ cong眾/ djong蟲
25. Zông-ti ziu zao yia-siu ih-le, cong-sang ih-le, di-zông djong-nyi ih-le: Zông-ti mông z hao.
上帝就造野獸一類,眾牲一類,地上蟲兒一類:上帝望是好。

2)tsiao照/ ziang象/ jün全/ cong眾/ djong蟲
26. Zông-ti yi kông, Ngô-he iao tsiao Ngô-he-keh ying-ziang zao nying; hao kwön he-li-keh ng, ky’üong-ts’ông-keh tiao, di-zông-keh cong-sang, djong-nyi, yi kwön-‘æh jün-di.
上帝咦講,我許要照我許個形象造人;好管海里個魚,穹蒼個鳥,地上個眾牲,蟲兒,咦管轄全地。

3)zih食/ jü樹
29. Zông-ti yi kông, Ngô s-peh ng di-zông kyih ts-keh su-ts’e, teh kyih ko-ts-keh jü; tu hao tso ng-keh ky’üoh-zih
上帝咦講,我賜撥爾地上結籽個蔬菜,搭結果子個樹;都好做爾個吃食。

<TS’IANG SI KYI>Ts.2
4)成zing
1.T’IN-DI væn-veh tu zao-zing,
天地萬物都造成.

5)種 cong/ 出c’ih
5.Di-t’u wæ-vong sang ts’ao-moh, vong fæh-c’ih su-ts’e; Yia-’o-wa Zông-ti wæ-vong lôh yü ze di-zông, ah m-yiu nying kang-cong din-di;
地土还朆生草木, 朆發出蔬菜; 耶和華上帝還朆落雨在地上, 阿嘸有人耕種田地.

6)珍tsing/ 珠cü
12.ge kying-ts z ting hao: yi c’ih tsing-cü teh pih-nyüoh.
渠金子是顶好: 咦出珍珠搭碧玉.

[ 本帖最后由 dorp 于 2008-7-10 20:21 编辑 ]

benojan 发表于 2008-7-11 00:22:25

我比较赞成“傳教士的一種習慣性寫法”一说,hoho,遇i则尖,遇iu则团。。。
至于同时存在尖团、晓见溪群遇**不颚化,我觉得不现实啊,能这么多年3音不变真是奇迹啊:aaa:

吴人 发表于 2008-7-11 11:30:15

跟见系有对立就算有尖团啦。。。

benojan 发表于 2008-7-11 14:04:35

这样子呀。。。我还以为同时存在si shi hi 。。。。才算有尖团且跟见系对立。

dorp 发表于 2008-7-11 14:12:33

嘿嘿~注意我说的是尖音问题.不是说不存在尖团哦~
见系不颚化显然也属于分尖团的一种~

dorp 发表于 2008-7-11 20:01:52

c'ih 推斷也可以為 c'üih的簡寫格式~

shenyileirob 发表于 2011-10-13 00:01:27

这算什么……宁波是台州这个底子上的奇葩版。奇葩中的战斗葩。
页: [1]
查看完整版本: 探究傳教士時代台州羅馬字圣經中是否存在尖音