luoqiaoxf 发表于 2008-3-25 18:00:54

再论吴语拼音标调可行性问题

吴语拼音,我觉得标调之后可能更利于研究学习.可能吴语单字调,连读标调问题复杂,可行性不大,但我们可以学习粤拼,粤拼和吴拼应该类似吧,但他们有标调.
   
附上一首歌的粤拼文字,仅供参考.


难念的经(“天龙八部”主题曲)
Nan Nìm Dëk Gënk (Tïn Lonk Bâd Bòw jeũtaykök)


曲:周华健 词:林夕
Kök: Jäw Wa-Gìn
Ci: Lamp Jèk
唱:周华健
Ceông: Jäw Wa-Gìn


吞风吻雨葬落日未曾彷徨
Tänt fönk mánt yeú jông lògyàt mèy cank pongwong
欺山赶海践雪径也未绝望
Hëy sän gõn hõi cín seûd gênk yá mèy jeùdmòng
拈花把酒偏折煞世人情狂
Nïm fä bã jãw pïn jîd sâd sâyyant cenk kuong
凭这两眼与百臂或千手不能防
Pank jé leóng ngán yeú bâg bêy wàg cïn sãw bätnank fong天阔阔雪漫漫共谁同航
Tïn fûdfûd seûd mànmàn gònk soy tonkhong
这沙滚滚水皱皱笑着浪荡
Jé sä guãntguãnt sõy jâwjâw sîu jeòg lòngdòng
贪欢一刻偏教那女儿情长埋葬
Tämfün yäthäk pïn gâu ná nóyyi cenkceong maijông


笑你我枉花光心计
Sîu néyngó wõng fä sämpgây
爱竞逐镜花那美丽
Ngôi gẽnk jòk gêngfä ná méylày
怕幸运会转眼远逝
Pâ hànkwùi jeũn'ngán yeúnsày
为贪嗔喜恶怒着迷
Wày tämcänt hẽywû nòw jeògmay


责你我太贪功恋势
Jâg néyngó tâi tämgönk leũnsây
怪大地众生太美丽
Guâi dàidèy jônksänk tâi méylày
悔旧日太执信约誓
Fúi gàwyàt tâi jäpsônt yeôgsày
为悲欢哀怨妒着迷
Wày bëyfün ngöiyeûn dòw jeògmay


啊舍不得璀灿俗世
 sẽbätdäk cöycân jòksây
啊躲不开痴恋的欣慰
 dõ bät höi cïleũn dëk yäntwây
啊找不到色相代替
 jãu bät dôw sëkseông dòitây
啊参一生参不透这条难题
 cäm yätsänk cäm bät tâw jé tiu nan'tay吞风吻雨葬落日未曾彷徨
Tänt fönk mánt yeú jông lògyàt mèycank pongwong
欺山赶海践雪径也未绝望
Hëy sän gõn hõi cín seûd gênk yá mèy jeùdmòng
拈花把酒偏折煞世人情狂
Nïm fä bã jãw pïn jîd sâd sâyyant cenk kuong
凭这两眼与百臂或千手不能防
Pank jé leóng ngán yeú bâg bêy wàg cïn sãw bätnank fong天阔阔雪漫漫共谁同航
Tïn fûdfûd seûd mànmàn gònk soy tonkhong
这沙滚滚水皱皱笑着浪荡
Jé sä guãntguãnt sõy jâwjâw sîu jeòg lòngdòng
贪欢一刻偏教那女儿情长埋葬
Tämfün yäthäk pïn gâu ná nóyyi cenkceong maijông吞风吻雨葬落日未曾彷徨
Tänt fönk mánt yeú jông lògyàt mèy cank pongwong
欺山赶海践雪径也未绝望
Hëy sän gõn hõi cín seûd gênk yá mèy jeùdmòng
拈花把酒偏折煞世人情狂
Nïm fä bã jãw pïn jîd sâd sâyyant cenk kuong
凭这两眼与百臂或千手不能防
Pank jé leóng ngán yeú bâg bêy wàg cïn sãw bätnank fong天阔阔雪漫漫共谁同航
Tïn fûdfûd seûd mànmàn gònk soy tonkhong
这沙滚滚水皱皱笑着浪荡
Jé sä guãntguãnt sõy jâwjâw sîu jeòg lòngdòng
贪欢一刻偏教那女儿情长埋葬
Tämfün yäthäk pïn gâu ná nóyyi cenkceong maijông笑你我枉花光心计
Sîu néyngó wõng fä sämpgây
爱竞逐镜花那美丽
Ngôi gẽnk jòk gêngfä ná méylày
怕幸运会转眼远逝
Pâ hànkwùi jeũn'ngán yeúnsày
为贪嗔喜恶怒着迷
Wày tämcänt hẽywû nòw jeògmay责你我太贪功恋势
Jâg néyngó tâi tämgönk leũnsây
怪大地众生太美丽
Guâi dàidèy jônksänk tâi méylày
悔旧日太执信约誓
Fúi gàwyàt tâi jäpsônt yeôgsày
为悲欢哀怨妒着迷
Wày bëyfün ngöiyeûn dòw jeògmay啊舍不得璀灿俗世
 sẽbätdäk cöycân jòksây
啊躲不开痴恋的欣慰
 dõ bät höi cïleũn dëk yäntwây
啊找不到色相代替
 jãu bät dôw sëkseông dòitây
啊参一生参不透这条难题
 cäm yätsänk cäm bät tâw jé tiu nan'tay吞风吻雨葬落日未曾彷徨
Tänt fönk mánt yeú jông lògyàt mèycank pongwong
欺山赶海践雪径也未绝望
Hëy sän gõn hõi cín seûd gênk yá mèy jeùdmòng
拈花把酒偏折煞世人情狂
Nïm fä bã jãw pïn jîd sâd sâyyant cenk kuong
凭这两眼与百臂或千手不能防
Pank jé leóng ngán yeú bâg bêy wàg cïn sãw bätnank fong天阔阔雪漫漫共谁同航
Tïn fûdfûd seûd mànmàn gònk soy tonkhong
这沙滚滚水皱皱笑着浪荡
Jé sä guãntguãnt sõy jâwjâw sîu jeòg lòngdòng
贪欢一刻偏教那女儿情长埋葬
Tämfün yäthäk pïn gâu ná nóyyi cenkceong maijông吞风吻雨葬落日未曾彷徨
Tänt fönk mánt yeú jông lògyàt mèy cank pongwong
欺山赶海践雪径也未绝望
Hëy sän gõn hõi cín seûd gênk yá mèy jeùdmòng
拈花把酒偏折煞世人情狂
Nïm fä bã jãw pïn jîd sâd sâyyant cenk kuong
凭这两眼与百臂或千手不能防
Pank jé leóng ngán yeú bâg bêy wàg cïn sãw bätnank fong天阔阔雪漫漫共谁同航
Tïn fûdfûd seûd mànmàn gònk soy tonkhong
这沙滚滚水皱皱笑着浪荡
Jé sä guãntguãnt sõy jâwjâw sîu jeòg lòngdòng
贪欢一刻偏教那女儿情长埋葬
Tämfün yäthäk pïn gâu ná nóyyi cenkceong maijông

[ 本帖最后由 luoqiaoxf 于 2008-3-25 18:06 编辑 ]

luoqiaoxf 发表于 2008-3-25 18:04:31

http://blog.hdzc.net/UploadFile/2007-10/108789649.mp3

难念的经
(“天龙八部”主题曲)

边听边看吧~~

吴人 发表于 2008-3-25 19:13:38

粤语跟吴语不同,粤语几乎没有连读变调。
吴语拼音不是不能标调,而是标调成本太高。

乌程仔 发表于 2008-3-25 19:31:44

标调太烦了!免了,为着吴越语推广着想。

[ 本帖最后由 乌程仔 于 2008-3-27 12:12 编辑 ]

吴人 发表于 2008-3-25 19:32:55

原帖由 乌程仔 于 2008-3-25 19:31 发表 http://wu-chinese.com/bbs/images/common/back.gif
标调太烦了!免了。

嗻,领姑姑懿旨。。。

luoqiaoxf 发表于 2008-3-25 19:45:08

标调的粤语感觉像越南文

dorp 发表于 2008-3-25 20:18:59

吴语确实一变调起来..简直无从下手...
各个调值间变来变去,没那么多调型拿来标注的

amor 发表于 2008-3-27 04:07:03

原帖由 吴人 于 2008-3-25 19:13 发表 http://www.wu-chinese.com/bbs/images/common/back.gif
粤语跟吴语不同,粤语几乎没有连读变调。
吴语拼音不是不能标调,而是标调成本太高。

近乎不能标了,大家都不同调,标起来又要涉及哪个标准音,又要乱了。就承认这个现实吧,可怜的孩子~~~~

luoqiaoxf 发表于 2008-3-27 12:03:48

:givetome: :givetome: :givetome: :givetome: :givetome: :givetome: :givetome:抓狂!!!!!!!!!!

hizu 发表于 2008-3-30 10:28:37

我觉得还是不要标调吧!
在句子中没有实际的作用!


而且粤语有通用语,可以定标准!
而我们都没有统一!

如果只是用于研究那是可行的!
用于推广还是算了!

希奇光漾 发表于 2008-4-12 12:08:19

不要标吧,每个地方音调都不同,我听上海话就觉得有点别扭,虽然都能听懂

oxeight 发表于 2008-4-15 13:31:21

我希望吴语有通用语。
毕竟是中国文化,不能走楔形文字老路。
到时候,某地成了法文,某地成英文,某地成了德文。

吴人 发表于 2008-4-15 13:43:31

不会的,最后肯定都成普通话。。。

mandarin 发表于 2008-4-15 14:19:46

识时务为俊杰:thumbup:

沈小三 发表于 2008-4-15 14:49:42

原帖由 dorp 于 2008-3-25 20:18 发表 http://www.wu-chinese.com/bbs/images/common/back.gif
吴语确实一变调起来..简直无从下手...
各个调值间变来变去,没那么多调型拿来标注的
其实比标单字调还要方便不少。分词拼写,按词标调
词是指语音词,就是连调单位,不一定是语法上的词

沈小三 发表于 2008-4-15 14:51:13

原帖由 希奇光漾 于 2008-4-12 12:08 发表 http://www.wu-chinese.com/bbs/images/common/back.gif
不要标吧,每个地方音调都不同,我听上海话就觉得有点别扭,虽然都能听懂
能标还是标的好,一来有利于最大限度上地反映吴语的语音,二来有利于减少同音猜谜

mandarin 发表于 2008-4-15 14:54:08

描写语音有ipa
消除同音有汉字

拼音不过是辅助手段,提示作用,差不多就行了

luoqiaoxf 发表于 2008-4-17 11:38:53

原帖由 沈小三 于 2008-4-15 14:49 发表 http://wu-chinese.com/bbs/images/common/back.gif

其实比标单字调还要方便不少。分词拼写,按词标调
词是指语音词,就是连调单位,不一定是语法上的词

赞同~~

:singing:

请问在吴语标调上你有什么好想法米??
页: [1]
查看完整版本: 再论吴语拼音标调可行性问题