thaontoncien 发表于 2011-2-23 16:14:15

我個吳語注音符號方案(Alpha1)

本帖最后由 thaontoncien 于 2011-2-23 16:18 编辑

声母表条目
清不送气塞音
清送气塞音
浊塞音
清擦音
浊擦音
紧喉次浊
次浊
唇音
pㄅ
ph ㄆ
b ㄅ″
f

v ㄈ″
'm ㄇ
m ㄇ″
齿音
ts ㄗ
tsh ㄘ
dz ㄗ″
s ㄙ
z ㄙ″
'l ㄌ
l ㄌ″
舌头音
t ㄉ
th ㄊ
d ㄉ″
'n ㄋ
n ㄋ″
舌面音
c ㄐ
ch ㄑ
j ㄐ″
sh ㄒ
zh ㄒ″


牙音
k ㄍ
kh ㄎ
g ㄍ″
'ng ㄔ
ng ㄔ″
喉音
' N/A


y
ㄧ″ /w ㄨ″
h ㄏ
gh ㄏ″

韵母表开


i ㄧ
u ㄨ


iu ㄩ
a ㄚ
ua ㄨㄚ
ia ㄧㄚ


o ㄛ
uo ㄨㄜ
io ㄧㄛ


e ㄝ
ue ㄨㄝ
ie ㄧㄝ


au ㄠ


iau ㄧㄠ


eu ㄡ


ieu ㄧㄡ


aen ㄢ°
uaen ㄨㄢ°
en ㄜ°
uen ㄨㄜ°
ien ㄧㄜ°


oen ㄞ°
uoen ㄨㄞ°


ioen ㄩㄞ°
an ㄚ°
uan ㄨㄚ°
ian ㄧㄚ°


aon ㄠ°
uaon ㄨㄠ°
iaon ㄧㄠ°


on ㄛ°
uon ㄨㄛ°


ion ㄩㄛ°
eon ㄡ°


in ㄧ°


aeh ㄢ′
uaeh ㄨㄢ′
ah ㄚ′
uah ㄨㄚ′
iah ㄧㄚ′


eh ㄜ′
ueh ㄨㄜ′
ieh ㄧㄜ′


eoh ㄡ′


oh ㄛ′
uoh ㄨㄛ′


ioh ㄩㄛ′
oeh
ㄞ′
uoeh
ㄨㄞ′


ioeh ㄩㄞ′
r ㄦ
m ㄇ″
n ㄋ″
ng ㄔ″sacheong 发表于 2011-2-24 04:17:55

呃- -学日文啊。。。。。。

热度 发表于 2011-2-24 12:16:19

中日混合標註法

alexczar 发表于 2011-2-24 16:58:30

只能玩玩而已。。。

胶水 发表于 2011-5-27 18:45:35

那些符号是注音符号,汉语拼音前身,台湾人一直在用。又不是日文假名符号~

春山 发表于 2011-6-10 16:30:13

呃- -学日文啊。。。。。。
sacheong 发表于 2011-2-24 04:17 http://wu-chinese.com/bbs/images/common/back.gif兄弟,尔中毒嘞。。

z200052 发表于 2011-6-10 18:07:28

注音符号资格比汉语拼音老得多,而且也是语言学界前辈花了心血编制的。台湾至今在用。大陆的字典上也还有它一席之地。不是说它就不能增删了,而是要拿得出充分的理由。

z200052 发表于 2011-6-10 18:16:10

注音符号制订至今已经99年,推行也已93年,所以每个符号对应什么音已经固定了。随便改动符号的读音,注定是不被接受的。

sacheong 发表于 2011-6-11 19:14:08

兄弟,尔中毒嘞。。
春山 发表于 2011-6-10 16:30 http://wu-chinese.com/bbs/images/common/back.gif

- -我是说学日文右上标符号。。。。

legerdemain 发表于 2012-5-21 20:18:16

民国的注音符号里有上海、苏州方案,并不需要创造比如ㄔ″这种新符号。

shenyileirob 发表于 2012-5-21 21:27:19

宁波也有过官方的方案。鄞县、镇定还有不同的兼容版本的。

吴人 发表于 2012-5-21 21:31:09

寧波方案倒是未曾聽聞。
不過我覺著日文迭種處理方式也好,要記个字母少。

Youngfun 发表于 2013-12-13 21:27:03

legerdemain 发表于 2012-5-21 20:18 static/image/common/back.gif
民国的注音符号里有上海、苏州方案,并不需要创造比如ㄔ″这种新符号。
...

在网上搜索了,都找不到这些方案

鹦鹉洲散客 发表于 2013-12-16 09:48:11

ㄔchih
页: [1]
查看完整版本: 我個吳語注音符號方案(Alpha1)